Έντυπα

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

-Έντυπο Αίτησης πολίτη προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ με αυτεπάγγελτη αναζήτηση

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Μόνιμου Εκπαιδευτικού σε Λειτουργικό Κενό

-Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ ή ΤΕ

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού για συνάφεια αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού

-Έντυπο Αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εντός περιοχής ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΑΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου ΕΒΠ-ΕΕΠ στη ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού-Δντή/τριας-Προϊστ. στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού Δντή/τριας-Προϊστ. στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ στην ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ στην ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος στην ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ από έτερο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

-Έντυπο Αναφοράς μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς μόνιμου εκπαιδευτικού απευθείας σε Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ απευθείας σε Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ απευθείας σε Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθ. 8 του Ν.1599_1986 ΕΣΠΑ

-Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθ. 8 του Ν.1599_1986

-Έντυπο Εξουσιοδότησης

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση προσ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση προσ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς τη Σχολική-Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας προσ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας προσ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας 2ωρης απομάκρυνσης από την Υπηρεσία μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ανατροφής ΕΣΠΑ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου προσ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου προσ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς τη Σχολική Μονάδα

 

 

– Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Β΄ έκδοση,  2003)

– Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (Υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης,  2012)

– Οδηγός Διαφορετικότητας για Δημοσίους Υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των Διακρίσεων (Συνήγορος του Πολίτη-ΣτΠ, 2013)

– Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα  (Υπουργείου Εσωτερικών,  2014)

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο