Έντυπα

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΑΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου ΕΒΠ-ΕΕΠ στη ΔΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού Δ/τριας -Προϊστ. στη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ από έτερο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ ή ΤΕ

Έντυπο Αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εντός περιοχής ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας

Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Μόνιμου Εκπαιδευτικού σε Λειτουργικό Κενό

Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

         –

Υπόδειγμα Αίτησης μόνιμου Εκπκού για αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης μόνιμου Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου Εκπ/κού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου εκπ/κού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου 

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Πράξη: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ THN ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023)», με κωδικό ΟΠΣ 5184378, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ 

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ 

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα 

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού στην ΔΠΕ 

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ με αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθ. 8 του Ν.1599_1986 

Έντυπο Εξουσιοδότησης

Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα 

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση προς τη Σχολική Μονάδα 

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα 

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση δημόσιας εκπκής προϋπηρεσίας 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πέραν δημόσιας εκπκής) 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση δημόσιας εκπκής προϋπηρεσίας 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πέραν δημόσιας εκπκής) 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου 

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς-ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Πράξη «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184904, και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πράξη «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184907, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ: 5184989, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πράξη «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού στην ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ με αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθ. 8 του Ν.1599_1986

Έντυπο Εξουσιοδότησης

Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση δημόσιας εκπκής προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πέραν δημόσιας εκπκής)

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση δημόσιας εκπκής προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πέραν δημόσιας εκπκής)

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς-ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002 στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Έργο «ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ- ΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ44520001, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

 Έργο: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού στην ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ με αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθ. 8 του Ν.1599_1986

Έντυπο Εξουσιοδότησης

Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

 Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση δημόσιας εκπκής προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πέραν δημόσιας εκπκής)

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση δημόσιας εκπκής προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πέραν δημόσιας εκπκής)

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού προς-ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο