Έντυπα

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

-Έντυπο Αίτησης πολίτη προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ με αυτεπάγγελτη αναζήτηση

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Μόνιμου Εκπαιδευτικού σε Λειτουργικό Κενό

-Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ ή ΤΕ

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού για συνάφεια αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού

-Έντυπο Αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εντός περιοχής ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΑΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου ΕΒΠ-ΕΕΠ στη ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού-Δντή/τριας-Προϊστ. στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού Δντή/τριας-Προϊστ. στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ στην ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ στην ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος στην ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ από έτερο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

-Έντυπο Αναφοράς μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς μόνιμου εκπαιδευτικού απευθείας σε Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ απευθείας σε Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ απευθείας σε Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθ. 8 του Ν.1599_1986 ΕΣΠΑ

-Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθ. 8 του Ν.1599_1986

-Έντυπο Εξουσιοδότησης

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελ/σος προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας προσ. αναπλ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση προσ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση προσ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς τη Σχολική-Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας προσ. εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας προσ. εκπαιδευτικού ΤΠ-ΠΔΕ προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας 2ωρης απομάκρυνσης από την Υπηρεσία μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ανατροφής ΕΣΠΑ

 

– Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Β΄ έκδοση,  2003)

– Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (Υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης,  2012)

– Οδηγός Διαφορετικότητας για Δημοσίους Υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των Διακρίσεων (Συνήγορος του Πολίτη-ΣτΠ, 2013)

– Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα  (Υπουργείου Εσωτερικών,  2014)

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο