Οδηγίες και άμεσες ενέργειες προσλαμβανόμενων προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) διδ. έτους 2021-2022

 

Οδηγίες ενεργειών προσ. αναπλ. εκπκών  ΑΠΩ & ΑΜΩ ΨΥΠ

(συν.1α) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ

(συν.1β) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΕΛΣΟΣ

(συν.2) – Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση δημόσιας εκπκής προϋπηρεσίας 4051

(συν.3) – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας

(συν.4) – Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πέραν δημόσιας εκπκής)

(συν.5) – Υπόδειγμα αίτησης προσ. αναπλ. (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

(συν.6) – Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου

(συν.7) – Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού (ΕΣΠΑ) προς ΔΠΕ για χορήγηση οικογ. παροχής

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο