21 Φεβρουαρίου, 2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής με την αριθμ. 04/20-02-2023 Πράξη του προχώρησε στην κατάρτιση του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπ/σης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν έγγραφες ενστάσεις κατά του προσωρινού...

Μετάβαση στο περιεχόμενο