Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ)

Γνωστικό Αντικείμενο

Πρόγραμμα Σπουδών

ΦΕΚ

Νεοελληνική Γλώσσα 

Μαθηματικά

Φυσικά Ε-Στ

Γεωγραφία Ε-ΣΤ

Θρησκευτικά

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε-ΣΤ

Μελέτη Περιβάλλοντος Α-Δ

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) & Πληροφορική

Θεατρική Αγωγή

Μουσική

Εικαστικά 

Φυσική Αγωγή

Προσχολική Εκπαίδευση

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο