Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Διευθυντές/ντριες Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία, υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και επιθυμούν να μετέχουν:

Α) ως μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση και

Β) ως επιπλέον μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, όταν αυτό κρίνει θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης,

με θητεία έως και 31-12-2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Παρασκευή 08-01-2021 έως και την Τρίτη 12-01-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο