8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: Σχέσεις και ανασχέσεις»

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει προς τα μέλη, τους συνεργάτες, τους φίλους του και κάθε ενδιαφερόμενο, την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, για τη συμμετοχή εισηγητών στο 8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με κεντρικό θέμα:

«Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: Σχέσεις και ανασχέσεις»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 8 έως 10 Ιουλίου 2022. Οι εργασίες θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των εισηγητών. Ταυτόχρονα, στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου εντάσσονται, για όσους εισηγητές επιθυμούν, συνεδρίες παρουσίασης εισηγήσεων από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης και αναρτημένες ψηφιακές ανακοινώσεις. Οι επίσημες γλώσσες του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική και οι εισηγητές θα μπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις τους στη γλώσσα που επιθυμούν.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΤΕΣ

Το Συνέδριο εστιάζει στην πολυδιάστατη και δυναμική σχέση κοινωνίας, εκπαίδευσης και πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στις επιπτώσεις της πανδημίας σε κοινωνία και εκπαίδευση και στις αποκρίσεις και προκλήσεις σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ανακινούνται, μεταξύ άλλων, επίκαιρα και κρίσιμα θέματα, σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Συνακόλουθα οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι παρακάτω:

 • Αλληλεπιδράσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές και εκπαίδευση
 • Ιδεολογική διάσταση της εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη
 • Εκπαίδευση και δημόσιες πολιτικές
 • Εκπαίδευση και πολιτειότητα
 • Κοινωνικό κράτος και ανισότητες
 • Διαγενεακές ανισότητες και εκπαίδευση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Εκπαίδευση, οικονομία και αγορά εργασίας
 • Μεταναστευτική-προσφυγική κρίση
 • Ανώτατη εκπαίδευση και society at large
 • Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 • Ψηφιακή οικονομία και εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα PISA και νέες εκπαιδευτικές τάσεις
 • Υγειονομική κρίση, κοινωνία και εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
 • Οικονομική και κοινωνική θεωρία
 • Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά
 • Διδακτική μεθοδολογία
 • Διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας
 • Προγράμματα Erasmus+, Καινοτόμα προγράμματα
 • Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για την αειφορία
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση
 • Εκπαιδευτικές έρευνες.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 • Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι
 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Στελέχη και εργαζόμενοι στους χώρους του πολιτισμού, της οικονομίας, της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο μπορούν να παρουσιαστούν:

 • Εισηγήσεις, με φυσική παρουσία των εισηγητών
 • Εισηγήσεις από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης
 • Αναρτημένες ψηφιακές ανακοινώσεις (ψηφιακές παρουσιάσεις ή βιντεο-εισηγήσεις)
 • Εργαστήρια, με φυσική παρουσία ή από απόσταση.

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού κ.ά., που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. Στα πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα όλων των εγκεκριμένων από τους κριτές εργασιών, ανεξάρτητα από τη μορφή παρουσίασής τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και τη μορφή των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

 • Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
 • Θεματικά συμπόσια
 • Διαγωνισμός καλύτερης επιστημονικής εργασίας και καλύτερου διδακτικού σεναρίου
 • Παράλληλες εκδηλώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 31 Ιανουαρίου 2022
Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: 20 Φεβρουαρίου 2022
Λήξη υποβολής εργασιών για τον Διαγωνισμό: 20 Απριλίου 2022
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 8-10 Ιουλίου 2022

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο ως εισηγητές –με εισήγηση ή αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα: http://www.iake.gr ή http://iake.weebly.com, όπου υπάρχουν και οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και την αναγραφή του είδους της εργασίας και του θεματικού άξονα που ανήκει.

Κάθε εργασία μπορεί να υποβάλλεται από έναν/μία μέχρι τρεις εισηγητές. Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με δύο το πολύ εργασίες, με την ιδιότητα του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου εισηγητή.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο για κάθε εισηγητή-συνεισηγητή είναι 50 ευρώ, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.
 • Το κόστος συμμετοχής για συνέδρους χωρίς εισήγηση είναι 10 ευρώ, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα.
 • Η απλή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό συμμετοχής μετά την έγκριση της περίληψής τους, στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με επόμενη ανακοίνωση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Ι.Α.Κ.Ε. θα βραβεύσει τις βέλτιστες επιστημονικές εργασίες, ανά θεματικό άξονα του Συνεδρίου, στις κατηγορίες:

Α. Καλύτερη επιστημονική εργασία
Β. Καλύτερη διδακτική πρόταση

Με στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών και επιστημόνων, θα βραβευτούν, επικουρικά, οι αξιολογότερες εργασίες, οι οποίες θα υποβληθούν από: α) προπτυχιακούς φοιτητές, β) μεταπτυχιακούς φοιτητές, γ) νέους επιστήμονες που παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια επιστημονική εργασία.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα εξάγει η Επιστημονική Επιτροπή με βάση τα γενικά αποτελέσματα της ανώνυμης κρίσης των τελικών κειμένων των εργασιών. Η διαδικασία κρίσης των τελικών κειμένων ακολουθεί την αξιολόγηση των περιλήψεων. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών αξιολογούνται με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους στα κριτήρια: α) πρωτοτυπία, β) μεθοδολογία, γ) δομή, δ) περιεχόμενο, ε) τεκμηρίωση.

Στη βράβευση θα μετέχουν αποκλειστικά οι εργασίες οι οποίες θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 20 Απριλίου 2022.

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου. Οδηγίες για την εκπόνηση των πλήρων κειμένων των τελικών εργασιών υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 • 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση σε ιστορικά-αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.
 • 2η παράλληλη εκδήλωση: Ψυχαγωγική βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τα γαστρονομικά εδέσματα της Κρήτης, τη 2η ημέρα του Συνεδρίου.
 • 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή σε αρχαιολογικό-φυσιολατρικό προορισμό της Κρήτης, την 3η ημέρα του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο