Κοινοποίηση λειτουργικών κενών

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα λειτουργικών κενών διδακτικού έτους 2021-2022,  όπως αυτός διαπιστώθηκε με την ανωτέρω σχετική Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και καλούμε από την Πέμπτη 15-07-2021 έως και την Δευτέρα 26-07-2021 και ώρα 12η μεσημβρινή τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α. Βρίσκονται σε λειτουργική υπεραριθμία

β. Βρίσκονται στη διάθεση της οικείας Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης

γ. Έχουν αποσπαστεί στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

δ. Επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη Σχολική Μονάδα του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.

να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης/δήλωση προτιμήσεων για προσωρινή τοποθέτηση με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο προς το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση/δήλωσή τους πρόσφατα δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης.

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση απόσπασης αυτή λαμβάνεται υπόψη. Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία των αποσπάσεων υφίσταται η δυνατότητα δήλωσης και έτερων θέσεων που δυνητικά μπορεί να προκύψουν από την όλη διαδικασία.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:

α) Με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου (e mail) στο: pyspe@dipe.ark.sch.gr, συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Τοποθέτησης/Αίτησης Απόσπασης κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

β) Με εναπόθεση της πρωτότυπης  Δήλωσης  Τοποθέτησης / Αίτησης Απόσπασης στη θυρίδα που βρίσκεται στην είσοδο της Υπηρεσίας (28ης Οκτωβρίου 29, στην Τρίπολη), χρησιμοποιώντας το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα κατά περίπτωση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 2021-2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 14-07-2021  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018

Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Μόνιμου Εκπαιδευτικού σε Λειτουργικό Κενό

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο