ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Δ΄ΦΑΣΗ

Οι προσλαμβανόμενοι προσ. αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους (ήτοι την Παρασκευή 08-01-2021 ή/και την Δευτέρα 11-01-2021) στην Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους σύμφωνα με την Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Πίνακας τοποθετήσεων προσ. αναπληρωτών Δ Φάσης 2020-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο