Τοποθετήσεις αναπληρωτών με τρίμηνη σύμβαση 2021-2022 (για λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα (μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι ) στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η σύμβαση που καταρτίζεται έχει τρίμηνη διάρκεια, λύεται, δε, αυτοδικαίως με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των προσλαμβανομένων.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ COVID 20-1-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο