Ενημέρωση για επιθυμία χαρακτηρισμού εκπ/κών ως λειτουργικά υπεράριθμων

Ενημέρωση Σχ_Μονάδων για δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης εκπκού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο