Ενημέρωση για επιθυμία χαρακτηρισμού εκπ/κών ως λειτουργικά υπεράριθμων

Ενημέρωση Σχ_Μονάδων για δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης εκπκού ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ