Αναπληρωτές Ε.Σ.Π.Α.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Σ.Π.Α. & Ε.Σ.Π.Α. Π.Ε.Π. Πελοπόννησος για ανάληψη υπηρεσίας

  Υποβολή δικαιολογητικών Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπληρωτών ΕΠ-ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΕΣΠΑ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπληρωτών ΕΠ-ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Πελοπόννησος)    

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων

  Υποβολή αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΨΥΠ α) Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπ/κού (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας β) Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας γ) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΣΠΑ)...

Μετάβαση στο περιεχόμενο