Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της Δ.Π.Ε. Αρκαδίας

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να καλύψουν λειτουργικά κενά των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), της οικείας Δ/νσης Π.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. που να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 17 Αυγούστου τ.έ. έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου τ.έ. και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ