Πρόσκληση για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν (στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο), να υποβάλουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβούλιο Επιλογής, η οποία θα αφορά την παρακάτω Σχολική Μονάδα η οποία παρέμεινε κενή:

Θέση Διευθυντή/ντριας στο 5/θέσιο Δημ. Σχολείο Βυτίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ