Υποβολή δήλωσης προτίμησης για κενή θέση Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και δεν τοποθετήθηκαν σε θέση Διευθυντών/ντριών να υποβάλουν εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, από τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 έως και την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00΄, νέα δήλωση προτίμησης στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβούλιο Επιλογής, η οποία θα αφορά την παρακάτω Σχολική Μονάδα για την οποία δεν υποβλήθηκε υποψηφιότητα:

Θέση Διευθυντή/ντριας στο 4/θέσιο Δημ. Σχολείο Βυτίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ