Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αρκαδίας

Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αρκαδίας

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Αυγούστου 2017 στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.