Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λακωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ή ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη της παραπάνω θέσης από 28-06-2017 έως και 12-07-2017 (αποκλειστική προθεσμία) και να την καταθέσουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ που ανήκουν οργανικά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ