Κοινοποίηση αναμορφωμένου ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Δ.Π.Ε. Αρκαδίας

Σάς κοινοποιούμε τον αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας κατά φθίνουσα σειρά, όπως διαμορφώθηκε με την αριθμ. 1/16-06-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας ως συμβούλιο επιλογής, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τους υποψηφίους που οριστικά έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία καθώς πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής σε αυτή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ