Πίνακες υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της ΠΔΕ Πελ/σου

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ της οικείας πρόσκλησης, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στο Α.Σ.Ε.Π. από την Πέμπτη 15-06-2017 έως και την Δευτέρα 19-06-2017.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ