Κοινοποίηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Σάς κοινοποιούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας κατά φθίνουσα σειρά, με αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων τους και με ειδική μνεία όσων υποψηφίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

Οι υποψηφίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15.00΄ στην οικεία Δ/νση Π.Ε., τόσο κατά της μη αποδεκτής υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων (μοριοδοτούμενων κριτηρίων).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ