Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας να υποβάλουν αίτηση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. που να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00΄.

Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ