Τελευταίες Δημοσιεύσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σάς κοινοποιούμε: 
α) Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Δ/ντών Σχολικών Μονάδων με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης και
β) Πίνακες με αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα.
με την υποχρέωση της  ενυπόγραφης ενημέρωσης  των ενδιαφερόμενων  εκπ/κών 
 
Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν  εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από 04-06-2015 έως 08-06-2015 και ώρα 15.00΄ στην οικεία Δ/νση Π.Ε.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ