Δικαιολογητικά αναπληρωτών για την ανάληψη υπηρεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι οι αναπληρωτές ακπαιδευτικοί που θα παρουσιαστούν στη Δ/νσή μας θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ